Activitate parlamentară

Sunt aici să te reprezint.
Politicienii trebuie să fie în slujba cetățeanului!

 

De câte ori nu am auzit că România are un potenţial imens prin resursa umană, în special prin intermediul tinerilor valoroşi care ar putea dezvolta economia ţării şi sunt responsabilii de mâine ai celor care astăzi îi susţin?

Deşi cu toţii suntem conştienţi de faptul că bunăstarea oamenilor se realizează prin educaţie, investiţii şi creare de noi locuri de muncă, una dintre cauzele cele mai des invocate pentru care aceste lucruri întâmpină obstacole este reprezentată de lipsa predictibilităţii legislaţiei.

Legislaţia trebuie să fie astfel stabilă şi în folosul cetăţenilor. Iar acesta este rolul nostru ca și reprezentanți ai comunităților care ne-au trimis în Parlament.

Mai multe informații privind activitatea mea parlamentară aici !

 

Fac parte din trei comisii parlamentare și o delegație permanentă după cum urmează:

 • Vicepreședintele comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranță națională

  probleme privind apărarea, ordinea publică şi siguranța națională.
 • Membru al comisiei permanente comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale

  probleme privind domeniul securității.
 • Membru al comisiei pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor

  tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, tehnologii avansate specifice domeniului, alinierea la reglementările, respectiv la standardele internaţionale, şi proprietatea intelectuală în domeniu.
 • Membru al Delegaţiei Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

  AP joacă un rol esențial de legătură între NATO și Parlamentele statelor membre NATO. Asigură transparența politicilor NATO, precum și o înțelegere mai clară a obiectivelor și misiunilor Alianței în rândul legislatorilor dar și a cetățenilor statelor membre ale Alianței.


Cum functionează comisiile?


Comisiile Camerei Deputaților sunt organisme de lucru ale acesteia, înființate cu scopul de a îndeplini atribuțiile prevăzute de lege şi de regulamentul Camerei Deputaților.

Comisiile Camerei Deputaților pregătesc documentele de lucru pentru lucrările în plen ale acesteia şi exercită controlul parlamentar.Comisiile permanente ale Camerei Deputaților sunt formate dintr-un număr de 11-41 de deputați, cu excepția Comisiei pentru regulament, care se compune din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar din Camera Deputaților. Numărul membrilor comisiilor permanente se stabileşte, pentru fiecare caz în parte, de plenul Camerei Deputaților, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare din Camera Deputaților. Obiectivele, numărul membrilor, componența nominală şi conducerea comisiilor de anchetă sau speciale ale Camerei Deputaților se aprobă de plenul acesteia odată cu constituirea acestora.

Un deputat face parte, în mod obligatoriu, dintr-o singură comisie permanentă, cu excepția membrilor Comisiei pentru regulament, Comisiei de validare, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităților naționale, Comisiei pentru tehnologia informației şi comunicațiilor, Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbați, Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției şi pentru petiții şi ai Comisiei pentru afaceri europene, care pot face parte şi din altă comisie permanentă. Pe durata mandatului, membrii Biroului permanent al Camerei Deputaților pot opta pentru una dintre comisiile permanente şi pentru una dintre comisiile stabilite ca excepții în prezentul alineat. Deputații pot face parte şi din comisii comune cu Senatul.

Alcătuirea comisiilor Camerei Deputaților se face cu respectarea configurației politice a acesteia.
Pentru fiecare comisie numărul de locuri care revine fiecărui grup parlamentar sau deputaților independenți se aprobă prin hotărâre a Camerei Deputaților, la propunerea Comitetului liderilor grupurilor parlamentare. Propunerile de membri ai comisiilor Camerei Deputaților se vor face de grupurile parlamentare, în limita locurilor aprobate de plenul Camerei Deputaților, potrivit prevederilor prezentului regulament, în termenul stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputaților. Numărul membrilor fiecărei comisii a Camerei Deputaților este stabilit, prin acordul liderilor grupurilor parlamentare, cu respectarea configurației politice a Camerei Deputaților.

Dacă grupurile parlamentare nu ajung la un acord asupra componenței uneia sau a mai multor comisii, Biroul permanent supune spre aprobare şi Camera Deputaților hotărăşte, cu votul majorității membrilor prezenți, asupra candidaturilor susținute de fiecare dintre grupurile parlamentare, respectându-se configurația politică a Camerei.

În prima lor şedință convocată de Biroul permanent al Camerei Deputaților, comisiile permanente îşi aleg birourile, compuse din câte un preşedinte, 3-4 vicepreşedinți şi 2-3 secretari, cu excepția Comisiei pentru regulament, al cărei birou este compus din preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar. Funcțiile din biroul Comisiei pentru regulament sunt ocupate în ordinea mărimii grupurilor parlamentare. Componența biroului comisiei se stabileşte prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare la începutul fiecărei sesiuni ordinare, în funcție de ponderea grupurilor parlamentare.

Convocarea şedințelor comisiei se face cu cel puțin 24 de ore înainte de către preşedintele acesteia sau, în lipsa lui, de un vicepreşedinte care îl înlocuieşte. Participarea deputaților la şedințele comisiilor este obligatorie. Pentru ca şedințele comisiei să se desfăşoare în mod regulamentar este necesară prezența majorității membrilor. Hotărârile comisiilor Camerei Deputaților se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți.În caz de absență nejustificată de la lucrările comisiei, sunt aplicabile prevederile art. 240 alin. (8) din Regulament.Deputatul care absentează de la lucrările comisiei poate fi înlocuit de un alt deputat din acelaşi grup, pe baza împuternicirii semnate de liderul grupului parlamentar.

Miniştrii au acces la lucrările comisiilor. Dacă li se solicită participarea, prezența lor devine obligatorie. Guvernul trebuie înştiințat, prin preşedintele comisiei, cu cel puțin 24 de ore înainte, cu privire la data, ora şi locul desfăşurării şedințelor comisiilor. O dată pe sesiune miniştrii prezintă un raport de activitate şi strategia ministerului în fața comisiei de resort a Camerei Deputaților. Proiectele de acte normative inițiate de Guvern care se află pe ordinea de zi a comisiilor sesizate în fond nu vor fi dezbătute decât în prezența secretarului de stat desemnat.

La şedințele comisiilor vor fi invitați să participe deputații şi senatorii care au făcut propuneri, care stau la baza lucrărilor acestora, cum ar fi autori de propuneri legislative, de amendamente etc., precum şi, la cererea preşedintelui comisiei, specialişti ai Consiliului Legislativ. Comisiile pot invita să participe la lucrări persoane interesate, reprezentanți ai unor organizații neguvernamentale şi specialişti din partea unor autorități publice sau a altor instituții specializate. Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale şi specialiştii invitați pot să îşi prezinte opiniile cu privire la problemele discutate în comisie sau pot înmâna preşedintelui comisiei documentații ce vizează tematica pusă în discuție. Numai deputații care sunt membri ai comisiei permanente sau înlocuitorii împuterniciți au drept de vot la lucrările comisiei. Comisia poate hotărî, la propunerea biroului comisiei, a preşedintelui sau a unui deputat, limitarea duratei luărilor de cuvânt. Deputații, senatorii şi invitații sunt obligați să se refere exclusiv la chestiunea supusă dezbaterii. În caz contrar preşedintele poate retrage cuvântul. Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de preşedinte.

La începerea dezbaterii unui punct aflat pe ordinea de zi, comisia poate desemna, la propunerea preşedintelui sau a unui alt membru, unul ori mai mulți raportori dintre membrii săi. Raportorul sau preşedintele comisiei va susține în plenul Camerei Deputaților raportul aprobat de comisie.

Votul în comisie este, de regulă, deschis. În anumite situații, hotărâte prin vot de membrii acesteia, se poate recurge şi la vot secret. Cu privire la desfăşurarea şedințelor comisiilor se încheie procese-verbale şi se pot realiza stenograme sau înregistrări, care pot fi consultate de deputați. Sinteza lucrărilor fiecărei comisii se publică săptămânal în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a. Sinteza cuprinde problemele dezbătute, rezultatul votului asupra articolelor şi proiectelor de legi, numele şi prenumele celor prezenți şi ale celor absenți.

2020 - 2024

Consultă întrebările/interpelările și răspunsurile primite aici.
Consultă luările de cuvânt din plenul Camerei Deputaților aici.
Consultă propunerile legislative aici.
Consultă declarațiile politice aici.
Consultă moțiunile pe care le-am semnat aici.

2016 - 2020

Consultă întrebările/interpelările și răspunsurile primite aici.
Consultă luările de cuvânt din plenul Camerei Deputaților aici.
Consultă propunerile legislative aici.
Consultă declarațiile politice aici.
Consultă moțiunile pe care le-am semnat aici.

Activitatea parlamentară 2016 -2020 în cifre:

114

luări de cuvânt în plenul Camerei


125

propuneri legislative inițiate


253

întrebări și interpelări


25

moțiuni împotriva Guvernului